Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY EBOK SPÓŁEK GRUPY VANTAGE

 

 

Postanowienia ogólne

§1

 1. Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego (Platforma EBOK) dla Klientów spółek Grupy Vantage udostępnianego pod adresem https://ebok.vantage-sa.pl, w tym:

1) rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Platformę EBOK spółek Grupy Vantage należący do Vantage S.A., 

2) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, 

3) tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Zamawiając usługę Klient jednocześnie potwierdza mailowo lub w momencie zawarcia umowy deweloperskiej/przedwstępnej albo umowy sprzedaży z Usługodawcą lub spółką Grupy Vantage, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz regulaminem, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy w działaniu Platformy EBOK z powodu awarii, w tym wynikające z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego na rzecz Usługodawcy usługi hostingowi. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do ograniczonej czasowo przerwy technicznej w funkcjonowaniu Platformy EBOK w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Platformy EBOK. O terminie i czasie trwania przerwy Klient zostanie powiadomiony komunikatem zamieszczonym na Platformie EBOK. Z tytułów wskazanych w niniejszym postanowieniu Klientowi nie przysługują żadne roszczenia.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w ramach Platformy EBOK treści reklamowych w formach prawnie dopuszczalnych i stosowanych w Internecie.

 

Definicje

§2

Użyte    w         niniejszym       regulaminie     określenia,      pisane             z          wielkiej            litery,  należy rozumieć następująco:

 1. Usługodawca -  Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000030117, NIP 896-000-07-01; numer telefonu (+48 71) 78 600 00, fax (+48 71) 78 600 01, adres e-mail: biuro@vantage-sa.pl;
 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, uprawniona do korzystania z usługi świadczonej za pośrednictwem Platformy EBOK spółek Grupy Vantage;
 3. Platforma EBOK - witryna internetowa Usługodawcy udostępniana w sieci Internet pod adresem https://ebok.vantage-sa.pl
 4. Login - adres mailowy Klienta;
 5. Hasło - ciąg znaków (minimum 8 znaków, zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne) ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do usługi przez uprawnionego Klienta; 
 6. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Prawa własności intelektualnej

 §3

 1. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji oraz innych elementów zawartych na Platformie EBOK nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw własności intelektualnej do materiałów w nim zawartych. Klient nie jest uprawniony w szczególności do:
  1. dokonywania, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w innym sposób Platformy EBOK lub jej części, a także poszczególnych materiałów udostępnianych w ramach Platformy EBOK;
  2. rozpowszechniania materiałów publikowanych w ramach Platformy EBOK.
 2. Klient może korzystać z Platformy EBOK wyłącznie do użytku osobistego (w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych), przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z Platformy EBOK lub godzić w interesy Usługodawcy oraz spółek Grupy Vantage. 
 3. Jakiekolwiek inne, niż określone w niniejszym regulaminie, korzystanie z Platformy EBOK bez uprzedniej zgody Usługodawcy udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności jest zabronione, a naruszenie praw Usługodawcy (lub spółek Grupy Vantage) będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Nazwy handlowe lub inne znaki (w tym graficzne) – opublikowane w ramach Platformy EBOK - podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Jakiekolwiek ich wykorzystywanie jest zabronione, chyba że odbywać się będzie jedynie za uprzednią pisemną pod rygorem nieważności zgodą uprawnionych do tych nazw czy znaków podmiotów.

Zasady odpowiedzialności Usługodawcy

§4

 1. Platforma i udostępniane Klientowi za jego pośrednictwem dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Zawarte na Platformie EBOK informacje i dane oraz sposób ich przekazania nie zastępują, nie modyfikują, ani nie wyłączają treści stosunku prawnego wiążącego Klienta ze spółką Grupy Vantage na podstawie zawartych przez strony umów, w tym w szczególności umowy deweloperskiej lub przedwstępnej.
 2. W razie jakichkolwiek sprzeczności między informacjami/danymi udostępnionymi w ramach Platformy EBOK i sytuacją prawną wynikającą z treści stosunku prawnego łączącego Klienta ze spółką Grupy Vantage, Strony związane są treścią przedmiotowego stosunku prawnego. 
 3. Usługodawca nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z zawartością Platformy EBOK.
 4. Usługodawca dokłada starań, aby informacje prezentowane w ramach Platformy EBOK były aktualne, kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Powyższe nie wpływa  na odpowiedzialność Usługodawcy, która podlega ograniczeniom wymienionym w ust.3. 

Ochrona danych osobowych

§ 5

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest odpowiednio: 
  1. każdorazowo spółka z Grupy Vantage z siedzibą: ul. Dąbrowskiego 44, 50457 Wrocław, numer telefonu (+48 71) 78 600 00, fax (+48 71) 78 600 01, adres e-mail: biuro@vantage-sa.pl (dalej: „Administrator”), z którą Klient związany jest umową stanowiącą podstawę udostępnienia Klientowi Platformy EBOK – w zakresie i w celu realizacji tej umowy; 
  2. Usługodawca – w zakresie i w celu realizacji przez Usługodawcę usług świadczonych w ramach Platformy EBOK. 
 2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez:
  1) spółki z Grupy Vantage w celu:
  • wykonania umowy deweloperskiej, przedwstępnej albo umowy sprzedaży stanowiącej podstawę udostępnienia Klientowi Platformy EBOK, świadczenia usług, sprzedaży produktów i usług oferowanych przez spółki z Grupy Vantage oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 
  • dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, o ile Klient wyraził na takie działania zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • dla realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  2) Usługodawcę - w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług w ramach Platformy EBOK oraz w celu realizacji tych usług, zgodnie z regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204) - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 3) podmioty wskazane w pkt 1) lub 2) - w przypadku wyrażenia przez Klienta będącego osobą fizyczną odrębnej zgody - w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

 

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych przez Administratorów obejmuje:
  1. spółki z Grupy Vantage: imię i nazwisko, serię i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL, stan cywilny, imiona rodziców, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu;
  2. Usługodawcę: imię i nazwisko oraz adres e-mail. 
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy deweloperskiej/przedwstępnej albo umowy sprzedaży ze spółką z Grupy Vantage stanowiącą podstawę udostępnienia Klientowi Platformy EBOK. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia ww. opisanych umów.  Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne dla korzystania z Platformy EBOK. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z Platformy EBOK, na akceptację regulaminu oraz otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną uniemożliwia rejestrację i korzystanie z Platformy EBOK. 
 3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: numer telefonu: + 48 71 7860016, adres e-mail: iodo@vantage-sa.pl
 4. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców:
  1. upoważnionym pracownikom albo współpracownikom Administratora świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych,
  2. generalnemu wykonawcy inwestycji w celu dokonania odbioru lokalu oraz usuwania wad lokalu i/lub częściach wspólnych nieruchomości stwierdzonych podczas odbiorów lokali albo w okresie rękojmi za wady,
  3. przedsiębiorcom wykonującym roboty budowlane związane z usuwaniem wad w lokalu i/lub części wspólnych nieruchomości,
  4. VD Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław w celu koordynacji procesu usuwania wad w lokalach lub częściach wspólnych nieruchomości, 
  5. Vantage Development S.A. z siedzibą: ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław jako podmiotowi dominującemu wobec spółki z Grupy Vantage świadczącemu usługi zarządzania procesem inwestycyjnym,
  6. VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław świadczącemu usługi administracyjne,
  7. administratorom oraz dostawcom systemów informatycznych oraz usług hostingowych świadczących usługi na rzecz Spółki,
  8. przedsiębiorcom świadczącym usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  9. przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie archiwizacji oraz niszczenia dokumentów,
  10. kancelariom prawnym świadczącym usługi prawne,
  11. notariuszom sporządzającym aneksy do umów deweloperskich/przedwstępnych oraz umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokali, 
  12. administratorowi/zarządcy nieruchomości w celu rozliczenia kosztów utrzymania lokalu i nieruchomości wspólnej oraz zorganizowania procesu powstania przyszłej wspólnoty mieszkaniowej.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratorów:
  1. spółki z Grupy Vantage - przez okres 10 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży ostatniego lokalu mieszkalnego lub usługowego w inwestycji; 
  2. Usługodawcę - do momentu cofnięcia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z Platformy EBOK, nie dłużej niż przez okres wskazany pod lit. a) powyżej. 
 2. Administrator informuje, że Klientowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 15-19 RODO;
  2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu wykonania umowy - prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania zestawu danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego zgodnie z art. 20 RODO;
  3. w przypadku przetwarzania danych w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO;
  4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W celu realizacji ww. praw  należy się skontaktować z Administratorem pod numerem telefonu: + 48 71 7860016, adres e-mail: daneosobowe@vantage-sa.pl lub iodo@vantage-sa.pl albo pocztą na adres spółki. Klient ma również możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia bezpośrednio z Platformy EBOK, korzystając z opcji „Wniosek o zmianę danych”.
 3. Klient, akceptując zasady korzystania z Platformy EBOK, poprzez zaznaczenie właściwego pola (kliknięcie buttona „akceptuję”), lub podpisując umowę deweloperską/przedwstępną albo umowę sprzedaży, składa oświadczenie i jest zobowiązany do zaakceptowania klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę, oraz spółki wchodzące w skład Grupy Vantage, w celu prawidłowego korzystania z Platformy.”

Oferowane usługi elektroniczne oraz warunki ich świadczenia

§6

 1. Usługa Platforma EBOK spółek Grupy Vantage polega na umożliwieniu Klientowi dostępu do internetowej Platformy EBOK pod adresem https://ebok.vantage-sa.pl   oraz na przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail powiadomień o nowych informacjach zamieszczonych na Platformie EBOK. Platforma EBOK umożliwia Klientowi dostęp do informacji o umowach, stanie realizacji wzajemnych praw i obowiązków stron wynikających z tych umów oraz zlecanie czynności dotyczących umów, a w szczególności: 
  1. uzyskiwanie informacji o zawartych umowach oraz o produktach i usługach; 
  2. uzyskiwanie informacji o płatnościach, fakturach, w tym możliwości pobrania faktury; 
  3. korzystanie z usług dodatkowych Platformy EBOK obejmujących:
   1. możliwość pobierania przez Klienta dokumentów udostępnionych przez Usługodawcę w pliku .pdf, 
   2. udostępnianie dokumentacji fotograficznej postępów w realizacji inwestycji budowlanej, której dotyczy umowa łącząca Klienta za spółką Grupy Vantage; c) możliwość zapoznawania się przez Klienta z aktualnościami;
   3. możliwość zgłaszania wiadomości/usterek do Usługodawcy, na którą odpowiedź udzielana będzie bezpośrednio na Platformie EBOK 
   4. możliwość zgłaszania wniosków, w tym o udostępnienie dokumentu, wykonanie zmian lokatorskich;
   5. możliwość uzgodnienia terminu wizyty na budowie, odbioru lokalu, zawarcia umowy przyrzeczonej.
 2. Klient akceptuje, że każdorazowe pobranie przez Klienta faktury (ust.1 pkt 2) związane będzie z automatycznym przesłaniem informacji o pobraniu faktury do Usługodawcy.
 3. Funkcjonalności Platformy EBOK mogą ulegać zmianie. O dokonanej zmianie Usługodawca poinformuje Klienta zamieszczając stosowną informację na stronie Platformy EBOK. 
 4. Warunkiem uzyskania dostępu i korzystania przez Klienta, będącego osobą fizyczną, z usług w ramach Platformy EBOK jest wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie od Usługodawcy i spółek Grupy Vantage informacji handlowych prezentowanych w Platformie eBOK. Klient, dokonując rejestracji, przez zaznaczenie odpowiedniego pola (kliknięcie buttona „akceptuję”), lub podpisując umowę deweloperską/przedwstępną wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy i podmiotów z nim powiązanych (spółek Grupy Vantage). Klient będący osobą fizyczną może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przesyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: obslugaklienta@vantage-sa.pl lub daneosobowe@vantage-sa.pl. Odwołanie lub brak zgody na otrzymywanie informacji handlowych jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z Platformy EBOK, co Klient niniejszym akceptuje. 

Dostęp do Platformy i autoryzacja Klienta

§ 7

 1. Usługi Platformy EBOK polegają na zapewnieniu dostępu online do części lub całości zasobów informacyjnych Platformy Klienta spółek Grupy Vantage. 
 2. Dostęp do Platformy EBOK jest możliwy poprzez bezpieczne połączenie internetowe na podstawie Loginu oraz Hasła. Klient uzyskuje dostęp do zasobów Platformy EBOK po wpisaniu Loginu i Hasła w okna logowania umieszczone na witrynie https://ebok.vantage-sa.pl  
 3. Aby zalogować się po raz pierwszy należy skorzystać z linku otrzymanego na wskazany adres e-mail. Po kliknięciu linku nastąpi przekierowanie na witrynę umożliwiającą ustalenie hasła dostępowego.
 4. Klient powinien zachować poufność i nie udostępniać Loginu lub Hasła osobom trzecim. W przypadku ujawnienia, utraty Hasła lub zablokowana dostępu Klient może zmienić samodzielnie Hasło na Platformie EBOK.  
 5. Przy logowaniu się do zasobów Platformy EBOK, Klientowi udostępniana jest jednocześnie opcja „zapomniałem hasła” umożliwiająca uzyskanie aktualnego hasła w razie jego uraty przez Klienta.
 6. Szczegółowy sposób postępowania Klienta związany z procedurą uzyskiwania informacji za pośrednictwem Platformy EBOK zawarty jest na stronach internetowych Platformy. 
 7. W celu dodatkowej autoryzacji niektórych operacji pracownik Usługodawcy ma prawo zadać Klientowi pytania dotyczące jego danych osobowych udostępnionych Usługodawcy/spółce Grupy Vantage. Jeżeli Klient nie może podać prawidłowych danych niezbędnych do wykonania danego zlecenia, nie może ono być zrealizowane. 
 8. Wszystkie dyspozycje zlecone przy użyciu prawidłowego Loginu i Hasła uważa się za zlecone przez Klienta. 
 9. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne niedostarczenie lub utrudnienia w dostarczaniu wiadomości SMS/e-mail Klientowi wynikające z konfiguracji aparatu telefonicznego Klienta/konfiguracji konta poczty elektronicznej lub z przyczyn leżących po stronie operatora sieci telefonii komórkowej, za pośrednictwem której są wysyłane/podmiotu świadczącego usługi hostingowe dla poczty elektronicznej Klienta. 
 10. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Platformy EBOK, Klient powinien dysponować: urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet, prawidłowo skonfigurowaną przeglądarkę internetową, oraz czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej. 
 11. Korzystanie ze wszystkich aplikacji i funkcjonalności Platformy EBOK może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script, Adobe oraz akceptacji polityki cookies.
 12. Na serwisie internetowym Platforma EBOK spółek Grupy Vantage wykorzystywane są pliki cookies. Stosowane są w celach zapewnienia maksymalnej wygody Klienta przy korzystaniu z Platformy EBOK (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Klient ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. 

Reklamacje

§ 8

 1. Usługodawca udostępnia na stronie Platformy EBOK adres poczty elektronicznej służący do przesyłania zapytań i reklamacji. Usługodawca może również udostępnić formularz służący do zgłaszania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy EBOK. 
 2. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od otrzymania ich przez Usługodawcę, a w sprawach skomplikowanych - nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych. Odpowiedź Usługodawcy na reklamację zawierać będzie wskazanie, czy Usługodawca uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informację o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

Postanowienia końcowe

§ 10

 1. Usługodawca ma prawo dokonywać zmian niniejszego regulaminu. W przypadku dokonania zmian w regulaminie, Klient będzie miał prawo do odstąpienia od umowy  w terminie wskazanym w przekazanej mu informacji dotyczącej zmiany regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania. 
 2. Niniejszy regulamin opublikowany zostaje na stronie https://ebok.vantage-sa.pl
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2018 roku.